We use our own and third-party cookies to improve our services and facilitate web usage by analysing your browsing preferences. By continuing to browse, you accept the use of these cookies. You can get more information, or find out how to change the settings, in our use of cookies policy.

Rules

Barcelona 2019

Objectiu

Dissenyar conceptes innovadors de productes relacionats amb l’espai de bany.

Tema

L’enunciat concret de l’objecte que s’ha de dissenyar es farà públic el dissabte 30 de novembre de 2019.

Context

Aspectes com la sostenibilitat, el benestar personal, l’accessibilitat i la manca d’habitatges assequibles són presents a la vida quotidiana de la majoria dels ciutadans i, naturalment, també dins les mateixes llars i sales de bany, tot i que els productes disponibles en aquest àmbit no sempre s’ajusten a aquestes inquietuds. 

Per aquesta raó, intentem que el col·lectiu de joves dissenyadors investigui solucions originals i innovadores, i alhora senzilles, que millorin la interacció dels usuaris amb els productes de bany.

També volem oferir una plataforma per promoure, afavorir i concentrar la creativitat, en un exercici de treball ràpid i intens adreçat a un àmbit tradicionalment poc obert a la innovació com és el bany.

Inscripcions

Els participants s’hi poden inscriure a través del web www.onedaydesignchallenge.netfins a les 23.59 hores (UTC+1) del dia 27 de novembre del 2019. També s’hi poden inscriure de manera presencial al Roca Barcelona Gallery el mateix dia 30 de novembre del 2019 des de les 9.00 h fins a les 11.00 h (UTC+1).

No obstant això, l’organització es reserva el dret de no acceptar noves inscripcions en cas que, a parer seu, el nombre de participants inscrits dificulti el desenvolupament òptim del concurs.

Quan formalitzin la inscripció, els participants han de facilitar la informació i documentació següent:

 • Nom i cognoms.
 • Escola o empresa.
 • Domicili (adreça, població i codi postal).
 • Telèfon i adreça de correu electrònic de contacte.
 • Còpia del DNI, el passaport o la targeta de residència en vigor, en un arxiu d’imatge adjunt al correu electrònic. El nom del document ha de seguir aquest format: NOM_COGNOM1_COGNOM2. 

Els participants que s’hi inscriguin a través de la pàgina oficial de Roca (www.onedaydesignchallenge.net) han d’enviar la còpia del DNI, passaport o targeta de residència en vigor abans de les 23.59 hores (UTC+1) del dia 27 de novembre del 2019. 

Les dades personals es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades.

Les persones que s’hi inscriguin presencialment han d’aportar una còpia del document d’identitat en vigor amb què es registrin. Sense aquest document d’identitat vàlid, no es processarà la inscripció presencial.

Qualsevol inscripció sense totes les dades anteriors s’anul·larà.

Només s’acceptarà un registre per persona; una vegada confirmat el número de registre, no es permetrà canviar-lo. La duplicitat de registres per part d’una mateixa persona també en suposarà la nul·litat.

Aquest concurs està adreçat a estudiants de disseny i a joves professionals amb domicili al territori nacional que hagin nascut entre el 20 d’octubre del 1989 i el 19 d’octubre del 2001.

S’hi pot participar individualment o per grups de fins a 2 membres, sempre que tots els integrants compleixin els requisits anteriors. 

Queden excloses de participar al concurs les persones següents:

 • Els guanyadors del primer, segon i tercer premi de les edicions anteriors del concurs, així com del premi Fundació We Are Water.
 • Tots els treballadors de les empreses del Grup Roca i els seus familiars fins al quart grau de consanguinitat.

Mecànica

A les 9.30 h del 30 de novembre es llegirà en directe l’enunciat concret de l’objecte que s’ha de dissenyar al lloc de celebració del concurs i en línia al web www.onedaydesignchallenge.net, i se’n lliurarà una còpia per escrit a tots els assistents.

La durada de l’exercici serà des de les 9.30 h fins a les 18.00 h i es podrà treballar presencialment al lloc de celebració del concurs, o bé des d’on els participants ho considerin oportú.

Tots els participants podran lliurar els seus projectes des de les 17.00 h fins a les 18.00 h a la zona habilitada per a aquest fi al Roca Barcelona Gallery.

A les 18.00 h, el jurat deliberarà per escollir els projectes guanyadors de la 8a edició del Roca One Day Design Challenge Barcelona 2019. A les 21.00 h tindrà lloc l’entrega de premis i el jurat farà pública la llista dels guanyadors del primer, segon i tercer premis.

El jurat valorarà la creativitat i l’originalitat de les propostes, així com la seva viabilitat, sense deixar de banda la claredat, la llegibilitat i el disseny gràfic de les presentacions.

El guanyador del primer premi rebrà 3.000 euros.

El guanyador del segon premi rebrà 2.000 euros.

El guanyador del tercer premi rebrà 1.000 euros.

 

El jurat es reserva el dret de deixar tots o algun dels premis esmentats deserts si, a parer seu, cap dels projectes no presenta prou qualitat i/o originalitat.

Addicionalment, el jurat podrà atorgar de manera discrecional un premi especial de la Fundació We Are Water de 500 euros al projecte que s’adhereixi de manera significativa al valor de la sostenibilitat. El jurat podrà deixar aquest premi desert si considera que cap projecte s’adhereix de manera significativa al valor esmentat i/o no té prou qualitat.

Tots els premis queden subjectes a la normativa fiscal vigent. Roca Sanitario, SA efectuarà els ingressos que corresponguin a compte de l’IRPF dels premiats. Els impostos corresponents als premis de 3.000 euros per al guanyador del primer premi, 2.000 euros per al guanyador del segon premi i 1.000 euros per al guanyador del tercer premi (i, si s’escau, de 500 euros per al guanyador del premi especial a la sostenibilitat) es descomptaran dels imports d’aquests premis.

Els premis especificats es pagaran mitjançant un xec bancari als guanyadors. Els premis es pagaran en euros.

Per rebre el premi en metàl·lic (primer, segon i tercer premi, així com el Premi Fundació We Are Water), la persona premiada (o en el cas dels grups, com a mínim un dels membres del grup premiat) ha d’estar present al lliurament de premis (21.00 h al Roca Barcelona Gallery) per recollir el guardó.

Si la persona premiada (o almenys un membre del grup premiat) no està present durant el lliurament de premis, ell/ella (o el grup) perdrà el dret a rebre el premi en metàl·lic, però mantindrà la condició de persona/grup premiat al Roca One Day Design Challenge Barcelona 2019 8a Edició.

 

Si en algun moment abans del pagament dels premis, l’organització detecta que algun dels projectes premiats no compleix les condicions establertes en aquestes bases legals, ja sigui perquè no és un projecte original o per altres raons, el projecte afectat per aquestes circumstàncies serà desqualificat i els guanyadors substituts següents pujaran una posició en la classificació de premiats. Si algun dels premis no es pot lliurar perquè no hi ha prou guanyadors substituts, aquest premi serà declarat desert.

 Tots els guanyadors seran convidats a: 

 • Visitar el Roca Design Center, a Gavà (Barcelona), i participar en un workshop al Roca Barcelona Gallery. El premi inclou el desplaçament d’anada i tornada des del domicili situat al territori nacional que els premiats hagin fet constar en inscriure’s al concurs i el dinar d’aquell dia. Tant el desplaçament com el dinar seran contractats per Roca Sanitario, SA.

 

Els guanyadors del primer premi, a més, seran convidats a:

 • Participar a la Gran Final dels Guanyadors de les edicions del 2019 del Roca One Day Design Challenge, que se celebrarà el primer trimestre del 2020 a Barcelona, i les bases legals de la qual es publicaran en línia i s’anunciaran als guanyadors de les edicions de l’any 2019 del concurs. Totes les despeses relacionades amb els trasllats, els allotjaments i els àpats dels participants a la Gran Final dels Guanyadors del 2019 que se celebrarà el 2020 seran assumides pel Grup Roca.

Presentació

Per elaborar els treballs, els participants podran fer servir qualsevol eina manual o digital 2D, 3D, maqueta, fotografia, collage, etc. No obstant això, els conceptes s’hauran de descriure i il·lustrar en dos fulls de mida A3 com a màxim.

Els treballs s’hauran de lliurar presencialment a la recepció del Roca Barcelona Gallery gravats en un USB, que només tindrà gravats els arxius finals del concurs, amb el número de registre amb què es participi rotulat a la part exterior del dispositiu.

El termini de recepció de treballs serà entre les 17.00 h i les 18.00 h del 30 de novembre. El termini i la modalitat de lliuramentseran els mateixos per als participants que hagin treballat al recinte i per als que ho hagin fet a qualsevol altre lloc.

Per poder lliurar els treballs, serà imprescindible haver-se inscrit prèviament durant el termini establert. Només s’admetrà la presentació d’un treball per participant o grup inscrit.

Per garantir la confidencialitat dels participants, el nom real del participant o grup no haurà d’aparèixer als A3 presentats. Els projectes s’identificaran mitjançant un títol i el número de registre.

Cada participant o grup haurà de lliurar 2 arxius digitals, que hauran de complir sense excepcions les especificacions següents:

 • Un únic arxiu PDF, que podrà constar de fins a dos fulls A3 com a màxim, en què s’inclourà 

-       Títol del projecte.

-       Imatge del disseny.

-       Descripció en menys de 150 paraules (amb un cos de lletra mínim de 24 pts.).

-       No ha d’excedir els 1.500 kb.EXEMPLE D'ARXIU .PDF • Un arxiu JPEG horitzontal en què s’inclourà: 

-       Títol del projecte.

-       Imatge més representativa del projecte.

-       No ha d’excedir els 1.500 kb.

 

EXEMPLE D'ARXIU JPEG

 •  Cada arxiu PDF i JPEG no podrà ocupar més de 1.500 kb.
 • El nom de tots dos arxius haurà de ser només el número de registre, sense cap caràcter addicional.
 • A més, es podrà incloure aquest número de registre a les imatges del projecte, però no es obligatori.

Els projectes es lliuraran en anglès.

Qualsevol lliurament que no compleixi els requisits anteriors no serà valorat pel jurat.

Altres

L’esperit d’aquest exercici pretén fomentar la creativitat dels participants en el marc de les hores que dura el concurs. Per tant, els treballs presentats hauran de ser originals i no es podran haver utilitzat prèviament per a cap altre propòsit.

Els projectes lliurats han de consistir en un objecte realista amb un bon disseny, que es consideri funcional i coherent amb el brífing de la competició anunciat per l’organització i amb les tecnologies existents en el moment del certamen.

La propietat intel·lectual dels treballs presentats pertany als seus autors. No obstant això, l’empresa Roca Sanitario, SA tindrà prioritat durant sis mesos per arribar a un acord amb qualsevol participant d’aquest concurs sobre els drets d’utilització de les propostes presentades.

Pel fet d’inscriure’s a la competició, tots els participants (incloent-hi els guanyadors/ores i els finalistes):

 

(I)                Cedeixen a les companyies que formen part del Grup Roca els drets de reproducció, distribució i comunicació dels projectes lliurats al concurs, per a tots els països del món i pel màxim període de temps per llei en cada un dels països, amb l’objectiu de promocionar els projectes en publicacions d’interès general i revistes especialitzades, així com en pàgines web, edicions i publicacions de Roca, i també en la pàgina web del concurs.

  

(II)             Autoritzen el Grup Roca a cedir a tercers, sense el consentiment previ dels autors, la reproducció i la publicació dels projectes presentats pels participants al concurs en l’àmbit territorial i temporal que consideri necessari, amb l’únic propòsit de promocionar els projectes a escala mundial.

 

(III)          Autoritzen les empreses que formen part del Grup Roca a publicar en qualsevol suport, sigui en format fotogràfic o de vídeo, les imatges que es puguin captar durant el desenvolupament del concurs. Aquesta autorització es considera atorgada per a tot el món i pel període màxim de temps autoritzat per la llei, però que en cap cas no serà inferior als dotze mesos.

 

Qualsevol dubte o conflicte que pugui sorgir en relació amb la interpretació d’aquestes bases serà resolt pel jurat d’acord amb el que s’estableix en les mateixes bases, i tot allò que no hagi estat regulat en les bases es resoldrà conforme a criteris d’equitat. La resolució del jurat serà inapel·lable.

La inscripció en aquest concurs implica l’acceptació que les dades personals dels participants siguin incloses en un fitxer, el titular i el responsable del tractament de les dades del qual és Roca Sanitario, SA. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar la participació al concurs i enviar informació als participants sobre esdeveniments que se celebrin al Roca Barcelona Gallery. Els participants podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a Roca Barcelona Gallery (c/ Joan Güell, 211-213, 08028 Barcelona). L’exercici dels drets de cancel·lació i oposició implicarà la baixa del concurs, ja que les dades són necessàries per gestionar-hi la participació.

La inscripció en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

Per a més informació, si us plau, contacteu amb:

designchallenge.sp@roca.net