Rules

Цел

Проектиране на оригинални продукти за банята.

Тема

Специфичната информация за обекта ще бъде обявена на 21 април 2018 г.

Контекст

Устойчивостта, личното благополучие, достъпността за хората с увреждания и липсата на достъпни жилища са част от ежедневието на широката общественост и, разбира се, това важи и за техните домове и бани. Продуктите, предлагани в тази област, обаче не винаги отговарят на тези нужди.

Нашата цел е да включим общността на младите дизайнери в изследванията за оригинални и иновативни, но прости решения, които подобряват взаимодействието на потребителите с продуктите за баня.

Друга цел е да се предложи платформа за популяризиране, улесняване и концентриране на творчеството с демонстриране на бърза и интензивна работа, насочена към баните, област, която традиционно не е предмет на много иновации.

Записване

Участниците могат да се регистрират на www.onedaydesignchallenge.net до 24:00 часа (GMT +02) на 18 април 2018 г. Те могат да се регистрират лично в изложбения център на „Рока България“ в деня на самото събитие, на 21 април 2018 г. от 09:00 ч. до 10:30 часа.

Независимо от горното, организацията си запазва правото да не приема нови регистрации в случай, че според организацията броят на регистрираните участници пречи на гладкото протичане на състезанието.

При регистрацията участниците трябва да включат следната информация и документация:

 • Име и фамилия
 • Учебно заведение или фирма
 • Адрес (улица номер, град и пощенски код).
 • Телефон за връзка и e-mail.
 • Копие на валидна лична карта или паспорт, като изображение в прикачен файл. Името на файла трябва да бъде във формат: ФАМИЛИЯ_ИМЕ.

Участниците, които се регистрират лично, трябва да носят лична карта или паспорт, за да се запишат. Регистрацията няма да бъде разрешена без валиден документ за самоличност или паспорт.

Всяка регистрация, подадена без някоя от горепосочените данни, се счита за невалидна.

Само една регистрация на човек може да бъде приета и след като регистрационният номер бъде потвърден, той вече не може да бъде променян. Дублираните регистрации от едно и също лице също ще се считат за невалидни.

Това състезание е насочено към студенти и млади професионалисти, живеещи на територията на България, които са родени на или след 21 април 1988 г.

Участниците могат да участват самостоятелно или в групи от максимум 3-ма членове, при условие че всички те отговарят на горепосочените изисквания.

Следните лица са изключени от участие:

 • Победителите от 1-во, 2-ро, 3-то място или награда "WeAreWater" от предишните издания на конкурса.
 • Служители на компании, които са част от Roca Group и техните роднини до 4-та степен.

Логистика

В 09:30 сутринта на 21 април темата за проекта ще бъде обявена на живо на мястото на мероприятието и ще бъде предоставено писмено копие до всички участници.

Проектният период за състезанието ще продължи от 09:45 ч. до 17:30 ч., а участниците могат да работят на място или навсякъде, където пожелаят.

В 17:30 ч. журито ще обсъди, за да избере проектите победители на първото издание на Roca One Day Design Challenge Bulgaria. Журито ще избере и първи, втори и трети заместващи победители, в случай че някой от избраните проекти не отговаря на условията, определени в тези правила.

Междувременно ще бъде организиран коктейл за участниците.

Церемонията по награждаването ще се състои в 19:30 часа и журито ще обяви списъка на победителите.

Членовете на журито ще основават своите оценки на творчеството и оригиналността на дизайна, както и неговата приложимост, като същевременно ще дадат признание за яснотата, четливостта и графичния дизайн на презентациите.

Носителят на Първа награда ще получи награда от 2000 лева.

Носителят на Втора награда ще получи награда от 1000 лева.

Носителят на Трета награда ще получи награда от 600 лева.

В допълнение, журито може по своя преценка да даде специална награда от 600 лева, осигурена от Фондация We Are Water, за проекта, който има звачителна стойност по показателя „устойчивост“. Журито може да не връчи споменатата награда, ако по тяхно мнение никой от проектите няма значителна стойност по показателя „устойчивост“ и / или няма достатъчно качества.

Всички награди са предмет на действащите данъчни разпоредби. „Рока България“ АД ще направи съответните плащания за данък върху доходите на носителите на награди. Данъчните удръжки, съответстващи на първа награда от 2000 лева, втора награда от 1000 лева и трета награда от 600 лева, както и специалната награда за устойчивост от 600 лева, ако бъде присъдена, ще бъдат удържани от общата сума на наградите за съответните победители.

За да има право да получи икономическа награда, съответстваща на всяка позиция (първа, втора и трета награда), награденото лице (и в случай на групи, поне един от членовете на наградената група) трябва да присъства по време на Церемонията по награждаването (19.30 часа в изложбена зала „Рока България“) за присъждане на наградата.

Ако по време на церемонията по награждаването награденото лице (или поне един член на наградената група) не присъства, той / тя (групата) ще загуби правото си на икономическа награда, но ще запази състоянието си на награден човек / група на Roca One Day Design Challenge Bulgaria 2018.

Всички победители ще бъдат поканени да вземат участие в семинар с екипа на Roca. Наградата включва обратния транспорт от домашния им адрес на територията на страната, с който успешните участници са се регистрирали за състезанието, както и обяд в деня на посещението. Транспортът и обядът ще бъдат осигурени от Roca.

Ако във всеки един момент преди изплащането на наградите организацията установи, че някой от възложените проекти не отговаря на условията, определени в тези правила, защото не е оригинален проект или по други причини, проектът, засегнат от такова обстоятелство, ще бъде дисквалифициран и следващите победители и заместващи победители ще подобрят мястото си в класирането на победителите. Ако дадена награда не може да бъде присъдена, защото няма достатъчно заместници, такава награда ще бъде обявена за неприсъдена.

Представяне

За изготвяне на проектите, участниците могат да използват всякакъв ръчен или цифров 2D, 3D инструмент, мащабен модел, фотография, колаж и т.н. Концепциите трябва да бъдат описани и илюстрирани на два листа А3 или по-малки.

Проектите трябва да бъдат подадени на посоченото за целта бюро, представени на USB с регистрационния номер на участника, написан на външната страна. Не трябва да има други файлове на дисковото устройство с изключение на окончателните конкурсни файлове.

Периодът на подаване на проектите е от 15:30 до 17:30 часа на 21 април. Този краен срок важи както за участниците, работещи на място, така и за тези, които са работили другаде.

За да бъде представен проект, е важно участниците да са се записали предварително в рамките на установения период. Само един проект може да бъде представен от всеки регистриран участник или група.

За да се гарантира поверителността на участниците, истинското име на лицето или групата, които участват, не трябва да се показва на предоставените А3 листове. Проектите ще бъдат идентифицирани по заглавие и регистрационен номер.

Всеки участник или група трябва да изпрати 2 цифрови файла, които трябва да отговарят на следните спецификации без изключение:

• PDF файл с до два A3 листа, които трябва да съдържат:

 •   Заглавие на проекта;
 •   Изображение на дизайна;
 •   Описание в по-малко от 150 думи (минимален размер на шрифта 24).
 •   Не повече от 1,500 KB.

Пример на .pdf файл:

         JPEG файл 1280 x 720 пиксела с:

 •   Име на проекта
 •   Най-представителното изображение на проекта
 •   Не повече от 1,500 KB.

Пример на .jpg файл: 

 • Името и на двата файла трябва да бъде само регистрационният номер без допълнителни символи или лична информация.

Всяка кандидатура, която не отговаря на горепосочените изисквания, няма да бъде оценена от журито.

Други аспекти

Духът на това събитие се стреми да стимулира творчеството на участниците по време на състезанието. Поради това представените проекти трябва да бъдат оригинални и не трябва да са били използвани преди това за друга цел. Представените проекти трябва да се състоят от реалистичен обект с добър дизайн, който взема предвид функционалните критерии и съответства на обявената от Организацията тема на конкурса и да бъде осъществим според технологиите, съществуващи към датата на конкурса.

Интелектуалната собственост на представените проекти принадлежи на създателите им. Въпреки това, дружеството „Рока България“ АД има преференциални права за период от 6 месеца, за да постигне споразумение с всеки участник в конкурса по отношение на правата за използване на представените проекти. Независимо от горепосоченото, „Рока България“ АД може да използва участващите проекти единствено с цел провеждане на комуникационни и / или рекламни дейности, свързани с конкурса.

Всички въпроси или спорове, които могат да възникнат във връзка с тълкуването на настоящите условия, се решават от журито в съответствие с разпоредбите, включени в тях. Всеки аспект, който не е изрично уреден в условията, трябва да бъде уреден в съответствие с принципите на справедливост. Решението на журито ще бъде окончателно.

С участието си в конкурса регистрираните участници декларират, че  предоставят своите лични данни доброволно като необходимо условие за участие в конкурса и за ползване на правата, които могат да се придобият чрез него, и дават своето изрично съгласие на Roca Group да обработва личните им данни за нуждите на конкурса и в частност за нуждите от провеждане на комуникационни и / или рекламни дейности, свързани с конкурса. В допълнение, регистрираните участници дават своето съгласие оторизирани от Roca Group лица да ги търсят чрез предоставените от тях данни за контакт (ел.поща, телефонен номер).

С участието си в конкурса регистрираните участници разрешават на компаниите, които са част от Roca Group, да публикуват изображенията, които могат да бъдат взети от тях по време на състезанието, на всякакви носители, независимо дали са във фотографски или видео формат. Това разрешение се счита за предоставено за целия свят и за максималния срок, разрешен от закона.

Администратор на личните данни е „Рока България“ АД със седалище и адрес на управление ул. Мадарски конник № 48, 9930 гр. Каспичан, България. „Рока България“ АД събира подробностите на участниците, за да управлява участието в конкурса и да изпраща информация на участниците. Участниците могат да упражняват своите права на достъп и да коригират своите данни.

Упражняването на правото на отказ и възражение води до оттегляне на регистрацията на участника в състезанието, тъй като данните са абсолютно необходими за активното участие в събитието.

Българското материално и процесуално право е приложимо.