Rules

България 2019

Цел

Проектиране на иновативни концепции за продукти свързани с банята.

Тема

Специфичната информация за обекта ще бъде обявена на 9 ноември 2019 г., събота.

Контекст

Устойчивостта, личното благополучие, достъпността за хората с увреждания и липсата на достъпни жилища са част от ежедневието на широката общественост и, разбира се, това важи и за техните домове и бани. Продуктите, предлагани в тази област, обаче не винаги отговарят на тези опасения.

Нашата цел е да включим общността на младите дизайнери в изследванията за оригинални и иновативни, но прости решения, които подобряват взаимодействието на потребителите с продуктите за баня.

Друга цел е да се предложи платформа за популяризиране, улесняване и концентриране на творчеството с демонстриране на бърза и интензивна работа, насочена към баните, област, която традиционно не е предмет на много иновации.

Записване

Участниците могат да се регистрират на www.onedaydesignchallenge.net до 23:59 часа (GMT +02) на 6 ноември 2019 г.

Независимо от горното, организацията си запазва правото да не приема нови регистрации в случай, че според организацията броят на регистрираните участници пречи на гладкото протичане на конкурса.

При регистрацията участниците трябва да включат следната информация и документация:

 •          Име и фамилия (както е изписано на лична карта или паспорт)
 •          Училище или фирма
 •          Адрес (улица номер, град и пощенски код).
 •          Телефон за връзка и e-mail.
 •          Дата на раждане

С попълване на регистрационната форма, участникът е отговорен за точността на попълнените данни.

Участниците, регистриращи се на официалната страница на Rocawww.onedaydesignchallenge.net, трябва да впишат своите регистрационни данни преди 11.59 ч. (UTC+2) на 6 ноември 2019 г., за да се запишат. Регистрацията на имена и дата на раждане ще служи за уникална идентификация на участниците.

Промени в регистрацията не се допускат на датата на събитието.

Личните данни ще се обработват в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Всяка регистрация, подадена без някоя от горепосочените данни, се счита за невалидна.

В допълнение към задължителните регистрационни данни и по собствен избор участник, той/тя може да предостави свои данни за контакт в социални медии (профил в twitter, facebook и /или instagram) за маркетинговите цели на Roca.

Всички регистрирани лични данни ще се обработват на основание стъпките предприети по искане на участника преди регистриране в конкурса One Day Design Challenge, издание България.

Само една регистрация на човек може да бъде приета и след като регистрационният номер бъде потвърден, той вече не може да бъде променян. Дублираните регистрации от едно и също лице също ще се считат за невалидни.

Този конкурс е насочен към студенти и млади професионалисти, живеещи на територията на България, които са родени на или след 10ноември 1989 г. и на или преди 9 ноември 2001 г.

Участниците могат да участват самостоятелно или в групи от максимум 2-ма членове, при условие че всички те отговарят на горепосочените изисквания. 

Следните лица са изключени от участие:

 •          Победителите от 1-во, 2-ро или 3-то място и награда на Фондация "WeAreWater" от предишните издания на конкурса в България и в други страни.
 •          Служители на компании, които са част от Групата Roca и техните роднини до 4-та степен.

Логистика

От 8:30 ч. до 9:00 ч. на 9 Ноември, всички регистрирани участници трябва да се яват на мястото на мероприятието, където техните регистрирани данни за имена и дата на раждане да бъдат проверени, чрез проверка на техните оригинални лична карта или паспорт (без да се извършват копия), групите от до 2 участника могат да бъдат формирани (ако е поискано) и брандирани USB с уникален номер ще бъдат раздадени за всяко индивидуално или групово участие. Пропускането на тази процедура ще доведе до прекратяване участието на електронно регистриран участник в конкурса.

В 09:30 сутринта на 9 ноември темата за проекта ще бъде обявена на живо на мястото на мероприятието и в интернет на уебсайта (www.onedaydesignchallenge.net) and и ще бъде предоставено писмено копие на всички участници.

Проектният период за конкурса ще продължи от 09:45 ч. до 17:30 ч., а участниците могат да работят на място или навсякъде, където пожелаят.

Всички участници имат възможност да подадат техните проекти от 15:30 ч. до 17:30 ч. на специално обозначеното за това бюро в Изложбената зала на „Рока България“ на бул. Кн. Мария Луиза № 16, гр. София 1000, България.

В 17:30 ч. журито ще обсъди, за да избере проектите победители на второто издание на Roca One Day Design Challenge, България. Журито ще избере и първи, втори и трети заместващи победители, в случай че някой от избраните проекти не отговаря на условията, определени в тези правила.

Церемонията по награждаването ще се състои в 19:30 часа и журито ще обяви списъка на победителите за първа, втора и трета награда.

Членовете на журито ще основават своите оценки на творчеството и оригиналността на дизайна, както и неговата приложимост, като същевременно ще дадат признание за яснотата, четливостта и графичния дизайн на презентациите.

Носителят на Първа награда ще получи награда от 2000 лева.

Носителят на Втора награда ще получи награда от 1000 лева.

Носителят на Трета награда ще получи награда от 600 лева.

Журито си запазва правото да не връчи която и да е или всички от посочените награди, ако по тяхно мнение никой от проектите не притежава достатъчно качество и/или оригиналност. За да се стигне до неприсъждане на някоя от наградите, причините за това отсъждане трябва да бъдат напълно обосновани.

В допълнение, журито може по своя преценка да даде специална награда от 600 лева, осигурена от Фондация We Are Water, за проекта, който значително се придържа към стойността на устойчивост. Журито може да не връчи споменатата награда, ако по тяхно мнение никой от проектите не се придържа към стойността на устойчивост и / или няма достатъчно качества.

Всички награди са предмет на действащите данъчни разпоредби. „Рока България“ АД ще направи съответните плащания за данък върху доходите на носителите на награди. Данъчните удръжки, съответстващи на първа награда от 2000 лева, втора награда от 1000 лева и трета награда от 600 лева, както и специалната награда за устойчивост от 600 лева, ако бъде присъдена, ще бъдат удържани от общата сума на наградите за съответните победители.

За да има право да получи икономическа награда, съответстваща на всяка позиция (първа, втора и трета награда и наградата на Фондация We Are Water), награденото лице (и в случай на групи, поне един от членовете на наградената група) трябва да присъства по време на Церемонията по награждаването (19.30 часа в изложбена зала „Рока България“) за присъждане на наградата. Освен това, за целите на изплащането на наградите и облагането с данък при източника, наградените лица трябва да предоставят допълнителна информация за пълните (три или повече) имена както са изписани по лична карта или паспорт и ЕГН/ЛНЧ/ служебен № от НАП, както и банкова сметка (IBAN) по която да се изплати наградата. „Рока България“ АД е задължена по закон да предостави тази информация (без IBAN) на НАП.

Ако по време на церемонията по награждаването награденото лице (или поне един член на наградената група) не присъства, той / тя (групата) ще загуби правото си на икономическа награда, но ще запази състоянието си на награден човек / група на второто издание на Roca One Day Design Challenge, България 2019 г.

Ако във всеки един момент преди изплащането на наградите, организацията установи, че някой от отличените проекти не отговаря на условията, определени в тези правила, защото не е оригинален проект или не е замислен от участниците или по други причини, проектът, засегнат от такова обстоятелство, ще бъде дисквалифициран и следващите победители и заместващи победители ще подобрят мястото си в класирането на победителите. Ако дадена награда не може да бъде присъдена, защото няма достатъчно заместници, такава награда ще бъде обявена за неприсъдена.

Всички победители ще бъдат също така поканени да:

-          вземат участие в майсторски клас или семинар, който ще се проведе на територията на България през първата половина на 2020 г. Както транспортът (в двете посоки), така и обядът на този майсторски клас или семинар ще бъде договорен и заплатен от „Рока България“ АД, в случай, че както мястото на заминаване, така и мястото на провеждане са на територията на България; и

 

Спечелилите Първа награда ще бъдат поканени да

-          участват в изданието за победители през 2019 (Worldwide Winnersedition) на Roca One Day Design Challenge, което ще се проведе през първото тримесечие на 2020 г. в Барселона, чиито правила и условия ще бъдат допълнително публикувани в интернет и оповестени на победителите от тазгодишните издания. Транспортът, настаняването и прехраната на участниците в конкурса Worldwidewinners’ edition, което ще проведе през  2020 ще бъдат заплатени от Групата Roca.

Представяне

За изготвяне на проектите, участниците могат да използват всякакъв ръчен или цифров 2D, 3D инструмент, мащабен модел, фотография, колаж и т.н. Обаче, концепциите трябва да бъдат описани и илюстрирани в PDF файл с до два листа А3 или по-малки.

Проектите трябва да бъдат подадени на посоченото за целта бюро в Изложбената зала на „Рока България“ на бул. Кн. Мария Луиза № 16, гр. София 1000, България., представени на USB с регистрационния номер на участника, написан на външната страна. Не трябва да има други файлове на дисковото устройство с изключение на окончателните конкурсни файлове.

Периодът на подаване на проектите е от 15:30 до 17:30 часа на 9 ноември 2019 г. Този краен срок и начин на подаване важи както за участниците, работещи на място, така и за тези, които са работили другаде.

За да бъде представен проект, е важно участниците да са се записали предварително в рамките на установения период. Само един проект може да бъде представен от всеки регистриран участник или група.

За да се гарантира поверителността на участниците, както и прилагането на принципа за минимизиране на данни, ще се използва псевдонимизизация по време на конкурса като истинското име на лицето или групата, които участват, не трябва да се показва на представените файлове. Проектите ще бъдат идентифицирани по заглавие и регистрационен номер.

Всеки участник или група трябва да подаде 2 цифрови файла, които трябва да отговарят на следните спецификации без изключение:

• PDF файл с до два A3 листа, които трябва да съдържат:

 •   Заглавие на проекта;
 •   Изображение на дизайна;
 •   Описание в по-малко от 150 думи (минимален размер на шрифта 24).
 •   Не повече от 1,500 KB.

 

 

Пример на PDF файл

 • Хоризонтален JPEG файл със
  •   име на проекта
  •   най-представителното изображение по проекта
  •   не повече от 1,500 KB

  Пример на .jpg файл:

 •          PDF и JPEG файловете не трябва да заемат повече от 1,500 KB всеки.
 •          Името и на двата файла трябва да бъде само регистрационният номер без допълнителни символи.
 •          Въпреки че не е задължително, регистрационният номер може да бъде включен и в изображенията по проекта.
 •  

  Проектът трябва да бъде представен на английски език.

  Всяка кандидатура, която не отговаря на горепосочените изисквания, няма да бъде оценена от журито.

Други аспекти

Духът на това събитие се стреми да стимулира творчеството на участниците по време на конкурса. Поради това представените проекти трябва да бъдат оригинални и не трябва да са били използвани преди това за друга цел.

Представените проекти трябва да се състоят от реалистичен обект с добър дизайн, който взема предвид функционалните критерии и съответства на обявената от Организацията тема на конкурса и да бъде осъществим според технологиите, съществуващи към датата на конкурса.

Интелектуалната собственост на представените проекти принадлежи на авторите им. Въпреки това, дружеството „Рока България“ АД (или всяко друго дружество от Групата Roca) има приоритет за период от 6 месеца от датата на представяне на проектите, за да постигне споразумение с всеки участник в конкурса по отношение на правата за използване на представените проекти.

С участието си в конкурса всички участници (включително победителя/ите и финалистите):

(i)               възлагат на компаниите, които са част от Групата Roca, възпроизвеждането, разпространението и комуникирането на техните проекти, представени на конкурса, за всички държави в света и за максималния позволен от правото период за целите на популяризиране на техните проекти в публикации от общ интерес и/или в специализирани списания, както и на уебсайтовете, изданията и публикациите на Roca, както и на уебсайта на конкурса.

(ii)             Групата Roca ще има правото да възлага на трети страни, без предварителното съгласие на авторите, правото на възпроизвеждане и публикуване на проектите, представени от авторите на конкурса с териториален и времеви обхват, какъвто те преценят за подходящ, с единствената и изключителна цел за популяризиране на авторските проекти в световен мащаб;

(iii)           са информирани, че компаниите, които са част от Групата Roca, могат да обработват и публикуват всякакви изображения, които биха могли да бъдат снети от тях по време на провеждане на конкурса със всякакво средство, било във фотографски или видео формат, на база на легитимния им интерес от разгласяване и популяризиране. Участниците могат да информират, че не желаят да бъдат заснемани, както и могат да възразят против последващо обработване на техните изображения по всяко време на основания свързани с тяхна конкретна ситуация, но особено за наградените лица може да се окаже много трудно тяхно възражение да бъде уважено, защото чрез спечелването на награда в сътезанието, те се превръщат в лице на “OnedayDesignChallenge” и легитимният интерес на Roca за разгласяване и популяризиране на събитието ще бъде сериозно засегнат.

Всички въпроси или спорове, които могат да възникнат във връзка с тълкуването на настоящите условия, се решават от журито в съответствие с разпоредбите, включени в тях. Всеки аспект, който не е изрично уреден в условията, трябва да бъде уреден в съответствие с принципите на справедливост. Решението на журито ще бъде окончателно.

Защита на данните и поверителност

С участието си в този конкурс се информирате, че Вашите лични данни (както е посочено по-горе в текста) ще бъдат обработвани от „Рока България“ АД със седалище: ул. „Мадарски конник“ 48, гр. Каспичан 9930, България, което отговаря като администратор за обработка на тези данни. Целите на обработката са за управление на участието в конкурса, изпращане на информация относно конкурса и други дейности и инициативи на Групата Roca; връчване на награди на победителя/ите; спазване на данъчните закони; последващо участие на победители в други споменати по-горе събития, организирани от Roca; уреждане правата върху интелектуалната собственост (IP) за използване на проекти на участници, промоция и реклама на One Day Design Challenge от Roca; популяризиране на мястото на провеждане на събитието (Expo Bath Sofia) и Roca като цяло.

Личните данни ще се обработват на правни основания, вече споменати по-горе, накратко: договорните отношения с Roca за участие в конкурса, съгласие за използване на данни за контакт в социални медии; законови данъчни задължения; и легитимните интереси на Roca от разгласяване и популяризиране.

Данните за регистрация на участниците в конкурса ще се съхраняват в продължение на една година, а тези на наградените победители в продължение на 10 години, съответстващи на давностните срокове за данъчна отговорност и забрана за участие в следващите издания на One day DesignChallengeна Roca. Данните за изображенията ще се съхраняват 10 години. Личните данни ще се обработват при предприемане на необходими и достатъчни технически и организационни мерки за сигурност.

Личните данни могат да бъдат разкривани на партньори, които ни помагат в постигането на описаните по-горе цели, като рекламни агенции и медии, фотографи и др., които биха могли да обработват за нас тези данни въз основа на писмен договор с нас. Както вече беше споменато, информацията, необходима за целите на удържане на данъци, ще бъде предоставена на компетентните органи по приходите.

Участниците могат да упражняват правата си на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване и / или преносимост, винаги, когато счетат това за подходящо и, когато е приложимо - правото на възражение, както и да направят всякакви консултации или предложения, свързани с обработването на личните им данни, като се обърнат към „Рока България“ АД на следния имейл: gdpr@roca.net. Участниците могат да оттеглят съгласието си за изпращане на информация по всяко време, но оттеглянето на съгласието не засяга законността на обработката до момента на извършването му. Участникът може също да отмени или да се противопостави на участието си в One Day Design Challenge, но това ще доведе до прекратяване на регистрацията на участника в конкурса, тъй като данните са необходими за управление на участието в събитието.

Участниците имат право да подадат жалба, свързана с обработването на личните им данни, до Испанската агенция за защита на данните (AEPD) или до българския надзорен орган по защита на данните - Комисия за защита на личните данни, адрес: бул. София 1592. Цветан Лазаров ”№ 2 (www.cpdp.bg) в срок до 6 месеца от узнаването на нарушението, но не по-късно от две години след извършването му.

o С участието си в този конкурс, участниците приемат тези общи условия.

o Информиран съм от настоящите общи условия как моите лични данни ще бъдат обработвани в този конкурс.

За повече информация, моля свържете се с нас на:

designchallenge.bg@roca.net

Българското материално и процесуално право е приложимо.