We use our own and third-party cookies to improve our services and facilitate web usage by analysing your browsing preferences. By continuing to browse, you accept the use of these cookies. You can get more information, or find out how to change the settings, in our use of cookies policy.

Rules

Poland 2019

Cel

Zaprojektowanie oryginalnych produktów przeznaczonych do łazienek.

Temat

Szczegółowe informacje dotyczące zadania konkursowego zostaną ogłoszone w sobotę 26 stycznia 2019 r.

Kontekst

Zrównoważony rozwój, tzw. Wellbeing czyli dobre samopoczucie, dostępność dla osób z niepełnosprawnością , a także brak powierzchni mieszkalnych w rozsądnej cenie, stanowią część codziennego życia ogółu społeczeństwa i dotyczą oczywiście zarówno domów, jak i łazienek. Jednak produkty dostępne w tym obszarze nie zawsze odpowiadają powyższym oczekiwaniom.

Naszym celem jest włączenie społeczności młodych projektantów w poszukiwaniu oryginalnych i nowatorskich, a zarazem prostych rozwiązań, które poprawiają komfort użytkowania produktów przeznaczonych do łazienek.

Kolejnym celem jest stworzenie platformy promującej, ułatwiającej i umożliwiającej szybkie i intensywne kreowanie nowych produktów łazienkowych, które w tradycyjnym podejściu nie są przedmiotem szczególnych innowacji.

Zapisy

Uczestnicy mogą dokonać rejestracji na stronie www.onedaydesignchallenge.net do godz. 23:59 (UCT+02) dnia
23 stycznia 2019 r. Rejestracja może także odbyć się osobiście w Międzynarodowym Centrum Kongresowymw dniu wydarzenia, dnia 26 stycznia 2019 r. w godz. od 09:00 do 10:30.

 

Niezależnie od powyższego, organizacja zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania nowych rejestracji w przypadku,  jeśli zdaniem organizacji, liczba zarejestrowanych uczestników utrudni sprawne funkcjonowanie konkursu.

Podczas rejestracji, uczestnicy powinni udostępnić następujące informacje i dokumenty:

 • Imię i nazwisko/Imiona i nazwiska.
 • Nazwa szkoły lub firmy.
 • Adres (ulica, numer domu, miejscowość/miasto i kod pocztowy).
 • Kontaktowy numer telefonu i adres e-mail.
 • Numer dowodu osobistego lub numer PESEL. 
 • Przesłać skan oświadczenia wypełnionego własnoręcznie.

 

W celu dokonania zapisu, uczestnicy rejestrujący się za pośrednictwem oficjalnej konkursowej strony Roca www. onedaydesignchallenge.net powinni przesłać skan oświadczenia wypełnionego własnoręcznie przed godz. 23:59 (UCT+02) dnia
23 stycznia 2019 r.   Rejestracja nie jest możliwa bez wypełnionego  oświadczenia.

 

Informujemy, że dane osobowe zostaną potraktowane zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych danych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca dyrektywę 95l46lEC (ogólna rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej Rozporządzeniem. 

 

W celu dokonania zapisu, uczestnicy rejestrujący się osobiście, powinni posiadać dowód tożsamości. Rejestracja nie jest możliwa bez ważnego dowodu tożsamości.

 

Rejestracja bez podania którejkolwiek z powyższych informacji, będzie nieważna.

Możliwa jest jedynie jedna rejestracja na osobę i po potwierdzeniu numeru rejestracji, numer ten nie może już ulec zmianie. Podwójna rejestracja przez tę samą osobę będzie również uznana za nieważną.

Niniejszykonkurs skierowany jest do studentów i młodych architektów i projektantów mieszkających na terytorium Polski i którzy urodzili się w dniu lub po dniu 27 stycznia 1989 r. ale do 26 Stycznia 2001.

Uczestnicy mogą brać w nim udział indywidualnie lub w grupach maksymalnie 2-osobowych, pod warunkiem, że wszyscy członkowie grupy spełniają powyższe wymogi.

 

Z udziału wykluczone są następujące osoby:

Laureaci pierwszej, drugiej i trzeciej nagrody oraz nagrody  fundacji "We Are Water " w poprzednich edycjach konkursu.

Pracownicy firm wchodzących w skład Grupy Roca i ich krewni do 4-go stopnia pokrewieństwa

Logistyka

Temat projektu zostanie ogłoszony na żywo w miejscu konkursu, dnia 26 stycznia o godzinie 09:30 oraz online na stronie internetowej  www.onedaydesignchallenge.net i każdy z uczestników otrzyma temat w formie pisemnej.

Czas trwania konkursu zaplanowano od godz. 9:45 do 16:00 i uczestnicy mogą pracować w miejscu konkursu lub w jakimkolwiek innym miejscu.

Wszyscy uczestnicy będą mogli zgłaszać swoje projekty od godziny 14:00. do 16.00 w wyznaczonym do tego miejscu w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

 

O godzinie 16:30, jury rozpocznie obrady w celu wyłonienia zwycięskich projektów 2-giej edycji Jednodniowego 

 

Wyzwania Projektowego ROCA. Jury wybierze również pierwszego, drugiego i trzeciego zwycięzcę rezerwowego, na  wypadek, gdyby którykolwiek z nagrodzonych projektów  nie spełniał warunków określonych w tych zasadach. 

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się o godzinie 18:30, kiedy to jury ogłosi listę zwycięzców (pierwsze, drugie i trzecie miejsce).

Członkowie jury dokonają oceny w oparciu o poziom kreatywności i oryginalności przedstawionych projektów, jak również ich opłacalności i przydatności, wysoko punktując przejrzystość, czytelność i poziom graficzny przedstawionych prezentacji.

Zdobywca pierwszej nagrody otrzyma kwotę w wysokości 1000 EURO, 

Zdobywca drugiej nagrody otrzyma kwotę w wysokości 700 EURO 

Zdobywca trzeciej nagrody otrzyma kwotę w wysokości 400 EURO 

Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania powyższych nagród, jeśli ich zdaniem żaden z projektów nie wykazuje odpowiedniej jakości i/ lub oryginalności.

Ponadto, jury może zgodnie z własnym uznaniem przyznać nagrodę specjalną w kwocie 400 EURO , w imieniu Fundacji We Are Water, za projekt, który w istotnym stopniu odpowiada wartościom zrównoważonego rozwoju. Jury może też nie przyznać takiej nagrody, jeżeli w jego opinii żaden z projektów nie spełnia w istotnym stopniu cech zrównoważonego rozwoju i / lub nie wykazuje wystarczającej jakości.

Nagrody, o których mowa powyżej zostaną wypłacone na rachunek  bankowy wskazany przez zdobywcę nagrody. 

Nagroda zostanie wypłacona w PLN  po przeliczeniu wg oficjalnego kursu sprzedaży NBP w dniu przyznania nagrody.

Kwota nagrody podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych,                     w związku z tym Roca Polska sp. z 

 

o.o.  zobowiązuje się przyznać dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie należności publicznoprawnych. 

 

Aby zakwalifikować się do otrzymania nagrody finansowej odpowiadającej zajętemu miejscu ( miejsce pierwsze, drugie i trzecie oraz nagroda WAWF), nagrodzona osoba ( lub w przypadku grup przynajmniej jedna osoba z grupy) musi być obecna na Ceremonii wręczenia nagród (o godz. 18.00 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym) w celu odebrania nagrody.

Jeżeli nagrodzona osoba (lub przynajmniej jeden członek nagrodzonej grupy) nie jest obecny podczas Ceremonii wręczania nagród traci ona prawo do otrzymania nagrody finansowej, ale zachowa swój status nagrodzonej osoby/grupy w 2-giej Edycji Roca One Day Design Challange.

Jeżeli w jakimkolwiek momencie przed wypłatą gotówki organizacja wykryje, że jakikolwiek z nagrodzonych projektów nie spełnia warunków określonych w niniejszych przepisach, ponieważ nie jest to projekt oryginalny bądź z jakichkolwiek innych przyczyn, to zostanie on zdyskwalifikowany, a lista zwycięzców zostanie uaktualniona o następnych  zwycięzców w kolejności oraz zwycięzców rezerwowych .

Jeżeli nie można przyznać jakiejś  nagrody przez niewystarczającą liczbę osób rezerwowych, nagroda ta uznana zostanie  za nieprzyznaną.

Wszyscy zwycięzcy zostaną również zaproszeni :

- do uczestnictwa w warsztatach, które odbędą się na terytorium Polski w pierwszym/ drugim/trzecim kwartale 2019 roku. Transport (dojazd i powrót) oraz obiad z tego rodzaju warsztatów zostaną opłacone przez Roca Polska Sp z o.o. Koszty transportu zostaną zwrócone pod warunkiem, że miejsca pobytu uczestników znajdują się na terytorium Polski.

Laureaci Pierwszej nagrody zostaną zaproszeni do uczestnictwa

 

- w edycji  One Day Design Challenge - WorldWide Winners 2019, które odbędzie się w 2020 w Barcelonie, a jego podstawa zostanie opublikowana później online i ogłoszona zwycięzcom tej edycji konkursu. Wszystkie koszty transportu, zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników One Day Design Challenge- WorldWide Winners 2019, które odbędą się w 2020 roku zostaną opłacone przez Grupę Roca.

Prezentacja

W celu opracowania projektów, uczestnicy mogą używać dowolnego ręcznego lub cyfrowego narzędzia 2D, 3D, makiety, fotografii, collage, itp. Koncepcje jednak muszą być opisane i zilustrowane na dwóch lub mniej arkuszach formatu A3.

 

Projekty muszą być przedstawione w Międzynarodowym Centrum Kongresowym przy biurku wskazanym do tego celu, za pośrednictwem urządzenia USB oznaczonego markerem na obudowie numerem rejestracyjnym uczestnika. Pen drive nie może zawierać żadnych innych plików z wyjątkiem finałowych plików konkursowych.

Termin składania projektów: od godz. 14:00 do 16:00 w dniu 26 stycznia 2019. Termin ten oraz miejsce dostarczenia mają zastosowanie dla uczestników pracujących na miejscu zdarzenia, jak i pracujących w dowolnym innym miejscu.

W celu przedłożenia projektu, niezbędna jest wcześniejsza rejestracja w podanym uprzednio terminie. Jeden zarejestrowany uczestnik lub grupa mogą przedłożyć wyłącznie jeden projekt.

W celu zagwarantowania poufności uczestników, nazwiska osoby lub grupy nie powinny pojawić się w plikach cyfrowych -  arkuszach A3 (na zgłoszonych projektach). Projekty będą identyfikowane za pomocą tytułu i numeru rejestracyjnego.

Każdy uczestnik lub grupa powinni złożyć 2 pliki cyfrowe, które bez wyjątków, muszą być zgodne z następującymi specyfikacjami:

 

 • Plik PDF z maksymalną ilością dwóch arkuszy A3, które muszą zawierać:
  • Tytuł projektu.
  • Obraz projektu (grafikę).
  • Opis w maksymalnie 150 słowach (minimalny rozmiar czcionki 24 pkt.).
  • Maks. 1500 KB.

 

Przykładowy plik .pdf:

 

  

 • Plik JPEG  poziomy o rozdzielczości 1280 x 720 pikseli zawierający:
  • Tytuł projektu
  • Najbardziej reprezentatywny obraz projektu. 
  • Maks. 1500 KB.

Przykładowy plik .jpg:

 

 

 

 • Pliki PDF i JPG powinny mieć maksymalnie 1500 KB każdy.
 • Chociaż nie jest to obowiązkowe numer rejestracyjny może być zawarty w plikach z projektem.

Preferowanym językiem przedstawienia projektu jest język angielski, ale język polski również zostanie przyjęty.

Wszelkie zgłoszenia, które nie spełniają powyższych wymagań, nie będą oceniane przez jury.

Inne aspekty

Założeniem tego wydarzenia jest wsparcie kreatywności uczestników po zakończeniu trwania konkursu. Przedstawione projekty muszą być oryginalne i nie przedstawiane wcześniej w jakimkolwiek innym celu.

Przedstawione projekty muszą składać się z realistycznego produktu o dobrym wzornictwie, uwzględniając kryteria funkcjonalne i zgodne z tematem konkursu ogłoszonym przez Organizację, a wykonanym według technologii istniejących w dniu konkursu.

Własność intelektualna składanych projektów należy do ich autorów. Jednakże firma Roca Polska sp. z o.o. posiadać będzie 6-miesięczne preferencyjne prawa do osiągnięcia 

porozumienia z dowolnym uczestnikiem konkursu w odniesieniu do praw wykorzystania złożonych projektów.

Rejestrując się w konkursie wszyscy uczestnicy (w tym  zwycięzcy i finaliści):

 1. upoważniają spółki będące częścią grupy Roca, do publikowania, rozpowszechniania jakichkolwiek obrazów pozyskanych w trakcie konkursu w celu promowania ich projektów w publikacjach użyteczności publicznej i/lub specjalistycznych czasopismach, a także stronach internetowych, wydaniach i publikacjach Roca, a także na stronie konkursu. Upoważnienie takie jest uważane za udzielone na obszarze świata i przez maksymalny okres dozwolony przepisami prawa.  Grupa Roca będzie uprawniona do przeniesienia na osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody autorów, prawa do powielania i publikowania projektów przedłożonych przez autorów do konkursu w zakresie terytorialnym i czasowym, które uznają za niezbędne w celu promowania autorów na całym świecie oraz
 2. autoryzują

  Zgłaszając swój udział w konkursie, zarejestrowani uczestnicy upoważniają spółki będące częścią grupy Roca, do publikowania jakichkolwiek obrazów pozyskanych w trakcie konkursu na dowolnym nośniku, w formacie zdjęcia lub filmu wideo. Upoważnienie takie jest uważane za udzielone na obszarze świata i przez maksymalny okres dozwolony przepisami prawa, ale nie krótszym niż 12 miesięcy.

Wszelkie problemy i spory, jakie mogą powstać w związku z interpretacją niniejszych zasad i warunków, będą rozstrzygane przez jury zgodnie z niniejszymi  postanowieniami. Wszelkie aspekty, które nie zostały wyraźnie określone zasadami i warunkami konkursu, będą 

rozstrzygane na zasadzie słuszności. Ostateczna decyzja należeć będzie do jury.

Administratorem danych osobowych jest Roca Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gliwicach  (44-109), ul. Wyczółkowskiego 20.  Roca Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zbiera dane uczestników w celu zarządzania udziałem w konkursie oraz przesyłania informacji do uczestników. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Wykonanie prawa do anulowania i sprzeciwu będzie skutkować wycofaniem rejestracji uczestnika w konkursie, z uwagi na fakt, że dane są niezbędnie wymagane w celu czynnego uczestnictwa w wydarzeniu.

Przystępując do konkursu, uczestnicy akceptują jego zasady i warunki.