REGULAMIN

Polska III Edycja

Piątek, 8 października 2021 r.

Cel: Projektowanie innowacyjnych pomysłów związanych z produktami łazienkowymi.

Temat: Dokładny opis projektowanego produktu zostanie ogłoszony w piątek 8 października 2021 r.

Kontekst: W ciągu ostatnich kilku miesięcy, od momentu wybuchu pandemii Covid-19, widzieliśmy jej globalny wpływ na rzeczywistość, w tym także na to jak projektanci szybko dostosowali się do nowych potrzeb. Higiena, dezynfekcja, dystans społeczny… to wszystko jest częścią nowych realiów, wraz ze zrównoważonym rozwojem, higieną osobistą, dostępnością i brakiem przystępnych cenowo mieszkań, które były kluczowymi elementami porządku ostatnich kilku lat.

W związku z tą wyjątkową sytuacją zdrowotną Roca One Day Design Challenge Poland 2021 odbędzie się online.

Naszym celem jest zaangażowanie środowiska młodych projektantów w poszukiwania oryginalnych i innowacyjnych, a zarazem prostych rozwiązań, które usprawnią interakcję użytkownika z produktami łazienkowymi, zarówno w przestrzeni prywatnej, jak i publicznej.

 Kolejnym celem jest zapewnienie platformy do promowania, ułatwiania i koncentracji kreatywności w pokazie szybkiej i intensywnej pracy skupionej wokół łazienek - obszaru, który tradycyjnie nie jest przedmiotem wielu innowacji.

Rejestracja: Uczestnicy mogą zarejestrować się na stronie www.onedaydesignchallenge.net do godziny 23:59. (UTC+2) 5 października 2021 r. Organizacja przedłuża okres rejestracji do 7 października do godziny 23:59h  (UTC+2).

Po osiągnięciu liczby 400 zarejestrowanych uczestników okres rejestracji zostanie zamknięty, niezależnie od daty.

Ponadto Organizator może odwołać imprezę w dowolnym momencie, jeśli wymagają tego okoliczności związane z pandemią i zdrowiem publicznym.

Podczas rejestracji uczestnicy powinni dołączyć następujące informacje i dokumentację:

  • Imię i nazwisko
  • Uczelnia lub firma
  • Adres (numer budynku, mieszkania, miejscowość, kod pocztowy)
  • Numet kontaktowy i adres mailowy
  • ata urodzin

Aby zarejestrować się za pośrednictwem oficjalnej strony Roca www.onedaydesignchallenge.net, uczestnicy powinni przesłać wszystkie wymagane informacje/dokumenty przed godziną 23:59. (UTC+2) 5 października 2021 r. Organizacja przedłuża okres rejestracji do 7 października do godziny 23:59h  (UTC+2).

Rejestracja nie jest możliwa w przypadku braku wszystkich wymaganych informacji.

 Każda osoba może złożyć tylko jedno zgłoszenie, a po potwierdzeniu numeru rejestracyjnego nie można go już zmienić. Zduplikowane rejestracje tej samej osoby będą uważane za nieważne.

 Konkurs skierowany jest do studentów i młodych profesjonalistów mieszkających na terenie Polski, którzy urodzili się w okresie między 9 października 1991 r., a 8 października 2003 r.

Uczestnicy mogą brać udział w Konkursie indywidualnie lub w grupach do 2 osób, pod warunkiem, że wszyscy członkowie spełniają powyższe wymagania stawiane uczestnikom.

Z udziału wykluczeni są:

● Zdobywcy I, II lub III nagrody oraz nagrody Fundacji We Are Water w czasie poprzednich edycji konkursu.

● Pracownicy firm wchodzących w skład Grupy Roca oraz ich bliscy do IV stopnia pokrewieństwa

 

Przebieg Konkursu: O godzinie 9:30 8 października 2021 r. dokładny temat projektu zostanie ogłoszony na koncie Instagram Roca One Day Design Challenge (@rocachallenge) i zostanie opublikowany na stronie internetowej. (https://www.onedaydesignchallenge.net/en/contests/poland/poland-2021).

Czas przygotowania projektów konkursowych przez Uczestników wyznaczono na przedział godzinowy między 9:30, a 17:00, 8 października 2021 r.

Wszyscy uczestnicy będą mogli zgłaszać swoje projekty od godziny 15:30 do 17:00 8 października 2021 r. za pośrednictwem strony internetowej  (https://www.onedaydesignchallenge.net/pl/konkursy/poland/poland-2021).

Na wspomnianej wyżej stronie internetowej, Użytkownicy znajdą zakładkę (ikonę) „Polska 2021”, która umożliwia im zgłaszanie projektów. Po kliknięciu ikony zgłoszenia, strona uruchomi nowe okno z prośbą o wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła wygenerowanego podczas zapisywania się do konkursu. Dopiero po wprowadzeniu poprawnej nazwy użytkownika i hasła uczestnicy będą mogli przesyłać dokumenty projektu.

O 17:30 8 października 2021 r. jury będzie obradować w celu wyłonienia zwycięskich projektów 3. edycji Roca One Day Design Challenge Poland. Jury wybierze również pierwszego, drugiego i trzeciego zwycięzcę zastępczego na wypadek, gdyby któryś z nagrodzonych projektów w efekcie późniejszej weryfikacji nie spełniał warunków określonych w niniejszym regulaminie.

O 21:15 8 października 2021 r. Jury ogłosi listę zwycięzców pierwszej, drugiej i trzeciej nagrody za pośrednictwem konta Roca One Day Design Challenge na Instagramie (prowadzonego pod nazwą @rocachallenge).

Swoją ocenę członkowie jury będą wydawać kierując się kreatywnością i oryginalnością projektów, a także ich wykonalnością, jednocześnie doceniając przejrzystość, czytelność i oprawę graficzną prezentacji.

Ze względu na obecną sytuację klimatyczną oraz zaangażowanie Roca One Day Design Challenge w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, wszystkie prezentowane projekty muszą uwzględniać zrównoważony rozwój i oszczędność wody, aby móc ubiegać się o nagrody.

Zwycięzca pierwszego miejsca otrzyma nagrodę w wysokości 1000 EUR.

Zwycięzca drugiego miejsca otrzyma nagrodę w wysokości 700 euro.

Zwycięzca trzeciego miejsca otrzyma nagrodę w wysokości 400 euro.

Jury zastrzega sobie prawo do pozostawienia którejkolwiek z wymienionych nagród nieprzyznanych, jeśli praca konkursowa Uczestnika okaże się plagiatem bądź w jakikolwiek inny sposób będzie naruszać prawa autorskie osób trzecich. Jury zastrzega sobie również prawo do pozostawienia którejkolwiek z wymienionych nagród nieprzyznanych, jeśli praca konkursowa nie wypełnia założeń idei zrównoważonego rozwoju i/lub nie odznacza się odpowiednią jakością.

Zwycięzcy zostaną poinformowani mailowo o wygranej. Warunkiem otrzymania tytułu i nagrody jest potwierdzenie spełnienia warunków konkursowych stawianych Uczestnikowi tj. Wieku (data urodzenia) oraz miejsca zamieszkania, wskazanych w formularzu rejestracyjnym. Do weryfikacji może dojść poprzez (a) przesłanie kopii dowodu osobistego albo paszportu na adres mailowy designchallenge.pl@roca.net lub (b) pokazanie dowodu osobistego albo paszportu przedstawicielowi Organizatora oraz udzielenie mu zgody na wykonanie zdjęcia dokumentu.Jeśli Uczestnik nie dopełni wskazanych wyżej formalności celem potwierdzenia informacji zadeklarowanych w formularzu w terminie 15 dni od otrzymania informacji od Organizatora, jak również w przypadku kiedy na skutek weryfikacji okaże się, że dane podane przez Uczestnika nie były prawdziwe, a on sam nie spełnia tym samym warunków konkursowych Uczestnik zostanie automatycznie zdyskwalifikowany, a nagroda zostanie automatycznie przyznana następnemu finaliście. Identyfikatory i paszporty otrzymane przez komitet organizacyjny będą wykorzystywane wyłącznie do celów opisanych powyżej, z zachowaniem ścisłych techniczno-prawnych środków poufności w okresie wymaganym przez prawo.

Nagrody określone powyżej zostaną przelane na rachunki bankowe wskazane przez laureatów nagrody.

Nagroda zostanie wypłacona w walucie PLN po przeliczeniu według kursu sprzedaży NBP z dnia przyznania nagrody.

Kwota nagrody podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych obowiązujących w Polsce.

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego 22 października 2021 r. o godzinie 17:00. W przypadku odwołania bądź przełożenia wydarzenia ze względów związanych z sytuacją epidemiologiczną, decyzja ta zostanie ogłoszona z wyprzedzeniem. Koszty transportu zwycięzców na ceremonię wręczenia nagród pokryje Roca jako Organizator Konkursu.

Z uwagi na nadzwyczajne warunku związane z pandemią Covid-19, Zwycięzcy edycji Roca One Day Design Challenge Poland 2021 utrzymują swój status mimo ewentualnej nieobecności na Gali.

Goście zaproszeni na którekolwiek z wydarzeń organizowanych w ramach Konkursu muszą: (a) przestrzegać wszelkich środków higieny i ochrony (w tym np. zezwolić na zmierzenie temperatury przed wejściem do obiektu, w którym odbywa się wydarzenie, nosić maseczkę ochronną, regularnie dezynfekować dłonie przeznaczonym do tego środkiem itp.), (b) wypełnić deklarację własnej odpowiedzialności przed udziałem w wydarzeniu, w którym wyłączą firmę Roca z wszelkiej odpowiedzialności za rozprzestrzenianie się COVID poprzez udział w wydarzeniu. W przypadku niezastosowania się przez Uczestnika do wymogów sanitarnych i odmowy używania środków ochrony osobistej, jak również w przypadku wykazania w pomiarze temperatury ciała, iż Uczestnik wskazuje na więcej niż 37 º Celsjusza, Uczestnik nie zostanie wpuszczony do obiektu, w którym będzie odbywać się wydarzenie. W takiej sytuacji Uczestnik uczestniczy w wydarzeniu w formie online za pośrednictwem internetu albo zostanie zdyskwalifikowany za brak udziału.

Jeżeli w dowolnym momencie przed wypłatą nagród Organizacja stwierdzi, że którykolwiek z nagrodzonych projektów nie spełnia warunków określonych w niniejszym regulaminie, ponieważ nie jest projektem oryginalnym lub z jakichkolwiek innych powodów, projekt, którego dotyczy taka okoliczność, zostanie zdyskwalifikowany, a kolejni zwycięzcy i zwycięzcy rezerwowi awansują o jedno miejsce w klasyfikacji zwycięzców. Jeśli jakakolwiek nagroda nie może zostać przyznana, ponieważ nie ma wystarczającej liczby zwycięzców zastępczych, taka nagroda zostanie uznana za nieprzyznaną.

Prezentacja: Do przygotowania projektów uczestnicy mogą skorzystać z dowolnego ręcznego lub cyfrowego narzędzia 2D, 3D, modelu w skali, fotografii, kolażu itp. Jednak koncepcje muszą być opisane i zilustrowane na dwóch lub mniej arkuszach A3.

Projekty należy zgłaszać na stronie internetowej podając numer rejestracyjny uczestnika.

Termin składania projektów trwa od godziny 15:30. do 17:00 8 października 2021 r.

Aby zgłosić projekt, konieczne jest, aby uczestnicy dokonali wcześniejszej rejestracji w ustalonym terminie. Każdy zarejestrowany uczestnik lub grupa może zgłosić tylko jeden projekt.

Aby zagwarantować poufność uczestników, prawdziwe nazwisko osoby lub grupy biorącej udział w konkursie nie powinno widnieć na przesłanych arkuszach A3. Projekty będą identyfikowane przez numer rejestracyjny.

Każdy uczestnik lub grupa powinna przesłać 2 pliki cyfrowe o następującej specyfikacji:

●  Poziomy plik PDF z maksymalnie dwoma arkuszami A3, który musi zawierać:

○ Tytuł projektu

○ Obraz projektu

○ Opis w mniej niż 150 słowach (minimalny rozmiar czcionki 24 pkt.)

○ Nie więcej niż 1500 KB.

Przykład pliku .pdf

● Poziomy plik JPEG o następujących specyfikacjach:

Tytuł projektu (więcej tekstu nie zostanie dopuszczone)

Najbardziej reprezentatywny wizerunek projektu.

Nie więcej niż 1500 KB

Przykład pliku .jpeg:

● Pliki PDF i JPEG nie powinny zajmować więcej niż 1500 KB każdy.

● Nazwą obu plików powinien być tylko numer rejestracyjny bez dodatkowych znaków.

● Chociaż nie jest to obowiązkowe, numer rejestracyjny może być również umieszczony na zdjęciach projektu.

Projekty najlepiej przedstawiać w języku angielskim, ale dopuszcza się również język polski.

Zgłoszenie niespełniające powyższych wymagań nie będzie oceniane przez jury.

Należy pamiętać, że jury użyje dokumentu PDF wyłącznie do celów oceny. Dokument JPGE będzie służył wyłącznie do celów komunikacyjnych i informacyjnych.

Inne: Ideą tego wydarzenia jest pobudzenie kreatywności uczestników podczas konkursu. W związku z tym zgłoszone projekty muszą być oryginalne i nie mogą być wcześniej wykorzystywane w żadnym innym celu.

Zgłoszone projekty muszą składać się z realistycznego obiektu o dobrym designie, który uwzględnia kryteria funkcjonalne i jest zgodny z tematem konkursu ogłoszonym przez Organizatora oraz jest możliwy do zrealizowania według technologii istniejących w dniu konkursu.

Prawa własności intelektualnej zgłoszonych projektów należą do ich autorów. Natomiast firma Roca Sanitario, S.A. będzie miała preferencyjne prawa przez okres 1 roku do osiągnięcia porozumienia z dowolnym uczestnikiem konkursu w zakresie praw do wykorzystania zgłoszonych projektów.

Przystępując do tego konkursu wszyscy uczestnicy (w tym zwycięzca/y i finaliści):

1.udzielają spółkom należącym do Grupy Roca prawa do reprodukcji, dystrybucji i publicznego udostępniania ich projektów zgłoszonych do konkursu, we wszystkich krajach na świecie i na maksymalny okres dozwolony przez prawo w każdym z tych krajów w celu promocji swoich projektów w publikacjach o charakterze ogólnym i/lub czasopismach specjalistycznych, a także na stronach internetowych, wydaniach i publikacjach Roca, a także na stronie konkursu. Roca Group będzie uprawniona do przeniesienia na osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody autorów, prawa do powielania i publikacji projektów zgłoszonych przez autorów do konkursu w zakresie terytorialnym i czasowym, jaki uznają za niezbędny, wyłącznie i jedynym celem promocji autorskich projektów na całym świecie; i

2. upoważniają firmy wchodzące w skład Grupy Roca do publikowania wszelkich zdjęć, które mogą zostać zrobione w trakcie trwania konkursu, na dowolnym nośniku, zarówno w formacie fotograficznym, jak i wideo. Niniejsze upoważnienie uważa się za udzielone na cały świat i na maksymalny okres dozwolony przez prawo, ale nie krótszy niż dwanaście miesięcy.

Wszelkie kwestie lub spory, które mogą powstać w związku z interpretacją niniejszego regulaminu, rozstrzyga jury zgodnie z zawartymi w nim postanowieniami. Wszelkie aspekty, które nie zostały wyraźnie ujęte w regulaminie, będą rozstrzygane zgodnie z zasadami uczciwości. Decyzja jury będzie ostateczna.

Przystępując do tego konkursu, zgadzasz się, że Twoje dane osobowe zostaną zawarte w pliku należącym do Roca Sanitario, SA (Hiszpania) Avenida Diagonal 513, 08029 Barcelona - Hiszpania, który jest odpowiedzialny za przetwarzanie tego pliku, którego celem jest zarządzanie udział w konkursie, zgodnie z Polityką prywatności dostępną pod adresem https://www.roca.com/legal/privacy-policy.

Roca Sanitario S.A. może udostępniać materiały i dane Roca Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do celów związanych z organizacją i prowadzeniem Konkursu.

W każdym innym celu wymagana jest wyraźna zgoda kandydatów.

Uczestnicy mogą skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, odwołania i sprzeciwu na piśmie wobec Roca Sanitario SA. Skorzystanie z prawa do odwołania i sprzeciwu skutkuje cofnięciem rejestracji uczestnika w konkursie, ponieważ dane te są wymagane do zarządzania uczestnictwem w konkursie.

Przystępując do tego konkursu, uczestnicy akceptują niniejszy regulamin co potwierdzają poprzez zaznaczenie stosownego pola umieszczonego w formularzu rejestracyjnym.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:

E-mail: designchallenge.pl@roca.net

Wahtsapp: +48532398947